ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSPORTS MICHOT

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSPORTS MICHOT
Artikel 1
Iedere verrichting in het kader van de vervoerovereenkomst, en elke opslag, voor, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst, zijn, zelfs in het kader van natio-naal transport, onderworpen aan de bepalingen van de CMR conventie d.d. 19.05.1956 alsook aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden, tenzij geschreven tegenstrijdig beding tussen partijen.
Artikel 2
Behoudens schriftelijke vermelding in tegengestelde zin :
– moet de afzender de lading verzorgen
– de geadresseerde de lossing verzorgen
– de vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is, de stuwing der goederen verzorgen.
Hij die belast is met gezegde handelingen, is aansprakelijk voor zijn eigen daden alsmede voor deze van de personen die hem bijstaan en die dus voor zijn rekening handelen. Indien de vervoerder deelneemt aan de laad- of losoperaties, is zijn tussenkomst vreemd aan de vervoerovereenkomst en kan hij slechts beschouwd worden als een aangestelde van de afzender of de geadresseerde.
Artikel 3
De goederen dienen degelijk verpakt te worden door de cliënt. De aard van de verpakking dient te beantwoorden aan de aard van de goederen en aan de vereisten van het transport. De vervoerder is van rechtswege bevrijd van iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot verlies, mankementen, gebreken en beschadigingen die veroorzaakt worden door onvoldoende verpakte goederen. De cliënt is verplicht op iedere coli de naam en het adres van de afzender en van de bestemmeling te melden.
Artikel 4
De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien deze naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.
Artikel 5
Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.
Artikel 6
Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten
die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
Artikel 7
In geval van vervoer van paletten verbindt de cliënt er zich toe, behoudens schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord met de vervoerder, 750 kg lading per palet niet te overschrijden. Bij gebreke is de vervoerder gerechtigd de transportprijs te verhogen.
Artikel 8
De vervoerder is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.
De vervoerder is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.
Artikel 9
De vervoerder verbindt er zich toe de goederen binnen een redelijke termijn te leveren. De leveringstermijnen zijn echter niet gewaarborgd en maken geen integrerend deel uit van huidige overeenkomst.
Artikel 10
De vervoerder is niet verantwoordelijk voor verlies, averij, beschadigingen of oncorrecte leveringen die voortvloeien buiten zijn controle, en onder andere in geval van overmacht, fout van een derde, gebrekkige zending… De vervoerder mag eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of bijzondere schade.
Artikel 11
De facturen zijn betaalbaar 30 dagen datum van de factuur. Bij gebreke aan betaling van een factuur op haar vervaldag, zal deze, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitair boetebeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 123,95 € en een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf haar vervaldag. De niet-betaling op haar verval dag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12
De goederen die in het bezit komen van de vervoerder dienen bovendien als pand voor de betaling van zijn schuldvorderingen jegens zijn schuldenaars of jegens de eigenaar van de goederen. Dit pand wordt beheersd door de bepaling betreffende het handelspand. De vervoerder mag vanaf dat ogenblik het retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn.
Artikel 13
Indien één of verschillende bepalingen van huidige algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bepalingen desondanks geldig.
Artikel 14
Onze verantwoordelijkheid van bewaarnemer wordt geregeld door de artikelen 1915 e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In geval van contractuele aansprakelijkheid, zal de maximale vergoeding verschuldigd door onze vennootschap 8,33 rekeneenheden bedragen voor elk ontbrekend of beschadigd kilogram brutogewicht, met een maximum van 5.000 € per schadegeval en per cliënt. Wij vestigen de aandacht van ons cliënteel op het feit dat zij desgevallend zelf en op eigen kosten een verzekering dient af te sluiten teneinde haar goederen te doen verzekeren voor een hogere waarde dan deze die hierboven bepaald is. In deze hypothese zal deze verzekering een afstand van verhaal tegenover onze vennootschap moeten inhouden en ons cliënteel maakt zich sterk voor deze verbintenis.
Artikel 15
Ieder geschil tussen partijen zal onderworpen worden aan de rechtbanken van Brussel en de Vrederechter van het Eerste Kanton te Brussel die exclusief bevoegd zullen zijn.